Home
Këshilli Ekzekutiv

Këshilli Ekzekutiv

Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë janë:

 

Sekretari i Përgjithshëm

Prof. Asoc. Dr. Genti Kruja

 

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë

Z. Dorian Demetja

Znj. Fatma Karaj

 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

Episkop Asti

Dr. Thoma Shkira

 

 Kisha Katolike e Shqipërisë

Don Henry Velmkamp

Mons. Arjan Dodaj

 

Kryegjyshata Botërore Bektashiane

Z. Syrja Xhelaj

Znj. Sheldiana Jano (Agaraj)

 

Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë

Z. Alesio Sema

Znj. Ornela Pica 

 

Neni 22

Përbërja

Këshilli Ekzekutiv përbëhet nga 11 anëtarë, nga dy përfaqësues të secilit komunitet fetar dhe Sekretari i Përgjithshëm.

 

Neni 23

Funksionet e Këshillit  Ekzekutiv

Këshilli Ekzekutiv:

 1. Propozon buxhetin vjetor të KNFSH-së
 2. Propozon plan – buxhetin për periudhën tjetër financiare
 3. Harton dhe organizon aktivitetet e KNFSH-së
 4. Shqyrton raportet financiare.
 5. Propozon veprimet strategjike dhe plan-veprimin e KNFSH-së dhe objektivat prioritare.
 6. Propozon statutin ose ndryshimet e tij
 7. Propozon rregulloret e brendshme të KNFSH-së.

Neni 24

Vendim marrja në  Këshillin Ekzekutiv

 1. Vendimet në Këshillin Ekzekutiv kur është e mundur merren me konsensus.
 2. Kur mungon konsensusi mjafton shumica e votave te anëtarëve të pranishëm.

Neni 25

Mbledhjet e Këshillit Ekzekutiv

 1. Këshilli Ekzekutiv mblidhen jo më pak se tre herë në vit, dhe në raste të jashtëzakonshme.
 2. Ai thirret dhe drejtohet nga sekretari i përgjithshëm.

 

Neni 26

Mënyra e pagesës 

 1. Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare.
 2. Ata mund të kenë të drejtën e pagesës, kompensimit të shpenzimeve të kryera për ushtrimin e veprimtarisë së tyre si dhe shpërblime të tjera të kësaj natyre. Këto pagesa bëhen në varësi të punës dhe të ardhurave të organizatës, sipas procedurave të parashikuara në rregulloren e brendshme.
Shpërndarja tregon përkujdesje
     
  
Shqip